Het is ongemerkt een Jesaja-week geworden, met verschillende gedeelten daaruit die spreken over de schepping die Gods majesteit zichtbaar maakt. God geeft alles dat groeit en bloeit het leven – aan ons de opdracht Gods wil op die aarde te doen. In de lezing van vanavond wederom de verbinding tussen geloof in God als schepper en (sociale) gerechtigheid.

Hier vind je de gesproken versie:

Aansteken van de kaars

Openingswoorden

Heer, open mijn lippen
en mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied: Het leven op aarde (Liedboek 880)

Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid,
fris groen brengt haar mee,
het kleurt de seizoenen,
alle bergen en dalen,
van ster tot onstuimige zee.

(…)

Gebed

Bewaar ons, Heer, als we waken
en bescherm ons als we slapen;
dan zullen wij ontwaken met Christus
en rusten in vrede.

Bijbellezing

Uit Jesaja 42

Dit zegt God, de HEER,
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,
die de aarde heeft uitgespreid
met alles wat zij voortbrengt,
die de mensen op aarde levensadem geeft,
en levensgeest aan allen die daar verkeren:
In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen.
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,
Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk
en maak je tot een licht voor alle volken,
om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.
Ik ben de HEER, dat is mijn naam.
Ik deel mijn majesteit niet met een ander,
noch de lof die Mij toekomt met een beeld.
Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld
en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan,
nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren.

Stilte

Lofzang van Simeon

Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.

Gebedsstilte (ruimte voor eigen voorbeden)

Avondgebed

Waak, lieve God,
over wie werken, waken of wenen vannacht
en laat uw engelen hen behoeden die slapen.
Zorg voor de zieken, Heer Christus;
geef rust aan vermoeiden,
zegen de stervenden,
troost hen die lijden,
ontferm u over wie angstig zijn,
en dat alles omwille van uw liefde.
Amen.

Zegenbede

Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Loven wij de Heer!
Wij danken God.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: